MG Thailand และ อารีมิตร MG มหาสารคาม สนับสนุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ไร่นาสวนผสม คุณวิชัย แก้วไทย ข้าราชการบำนาญ จัดกิจกรรม MG ครอบครัวแห่งความสุข ที่บ้านสวน ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยสนับสนุน ระบบน้ำในไร่สวนผสม ติดตั้งสปริงเกอร์ เพื่อพัฒนาพื้นที่ ให้เป็นศูนย์แหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน และถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในชุมชน