ปัจจุบันสภาพภูมิอากาศของโลก มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ทั้งในทางตรงและทางอ้อม ทำให้บริษัท อารีมิตร เอ็มจี และ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เล็งเห็นถึงแนวทางในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน จึงได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการปลูกป่าสาธารณะ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าและเศรษฐกิจ 

   เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา MG Thailand และ อารีมิตร MG มหาสารคาม ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดโครงการ MG Extender พลังขับเคลื่อนชุมชน ปลูกป่าสาธารณะ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าและเศรษฐกิจ ณ มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ป่าโคกหินลาด ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
   โดยมีคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว และ รศ.ดร.ประยูร วงศ์จันทรา ประธานสภาคณาจารย์ มมส. และคณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อม และ บริษัท อารีมิตร เอ็มจี จำกัด นำโดยคุณพิกุล อุตรนคร กรรมการผู้จัดการ, แพทย์หญิงอริสรา อุตรนคร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด พร้อมนิสิตสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา จำนวน 100 คน พร้อมเจ้าหน้าที่ป่าไม้ จ.มหาสารคาม และคณาจารย์รร.สาธิต (ฝ่ายมัธยม)ร่วมกันถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ ปลูกต้นยางนา และยูคาลิปตัส เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูป่าโคกหินลาด มีพื้นที่รวม 2,392 ไร่ ให้เป็นพื้นที่สีเขียว โดยมีจุดมุ่งหมาย สร้างเมืองธรรมชาติที่น่าอยู่ร่วมกัน

        ทั้งนี้ โดยมี รศ.ดร.ประยูร วงศ์จันทรา ซึ่งเป็นลูกค้ากับทาง อารีมิตร MG ที่ซื้อ รถกระบะ MG EXTENDER และได้ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้จนเสร็จสิ้นสมบูรณ์